Nurgül Yesilçay Pictures

« Previous   1   2   3   4   5   Next »
« Previous   1   2   3   4   5   Next »


Post a Comment

Your name
  Comment
Your email

This will not appear on the site

DISCLAIMER: You are solely responsible for the comments and other content that you post. FanPix.Net accepts no responsibility whatsoever in connection with or arising from such content.
posted by Rustam
Нургуль, ты великолепна, твои роли исполнены и будут исполняться на высоком уровне. Я очень сильно люблю тебя, ты самая прекрасная и великая актриса!!!!!
posted over a year ago
posted by zaza
i love u you are amazing
posted over a year ago
posted by Shebnem
Nilgul hanim seni cok cok cok sevirem.
posted over a year ago
posted by Aysel
Nurgul abla cok guzelsin seni cok seviyorum,sana basarilarinin devamini diliyorum,hep boyle kal.
posted over a year ago
posted by youcef
Sevgili ve güzel ve tatli sana siparis Kzkrp onu tutmak için bana mesaj NÖC'ler istiyorum
posted over a year ago
posted by youcef
güzel olan ne kadar kaldim ve Türkiye'ye, seni çok seviyorum için Insallah bulusmak istiyorum
posted over a year ago
posted by nihad
hi nurgul you are the better actress i wich whatch your new soon
posted over a year ago
posted by vanya
Çäðàâåéòå, Nurgul Yesilcay.Àç ñúì îò Áúëãàðèÿ, òóê èçëú÷èõà ñåðèàëà è èìàøå ãîëÿì èíòåðåñ.Êàòî âñè÷êè äðóãè, êîéòî ñà ïèñàëè êîìåíòàðè è àç ñòàíàõ òâîÿ ôåíêà! Ìàêàð äà çíàì, ÷å íèêîãà íÿìà äà ïðî÷åòåø êîìåíòàðà ìè àç òè ïåøà, çàùîòî êàòî ñå êàçâà íàäåæäàòà óìèðà ïîñëåäíà!
posted over a year ago
posted by roberto
nurgul yesilcay n'est pas seulement la meilleure actrice mais la meilleure femme du monde
posted over a year ago
posted by mayssa
nurgul is so beautiful, I love her very very much, she is the best, i like her movie "asmali konak" waaaw it's perfect, i love her i love her i love her very very very much she is miss world !!!
posted over a year ago
posted by basil
good day
posted over a year ago
posted by sarah
swarek kter 7elwen
posted over a year ago
posted by kasr el houb
hi !!! nurgul i love u ur amazing iven though i don't watch turkich series but asmali konak is amazing when i sow it i wished if u could date who's playin ur hunband on asmali konak love ur hair by the way xoxo
posted over a year ago
posted by safa goutali
i love u too mutch nurgul u are so nice and good actress!!!!!!!!!!! <3<3<3<3<3<3<3
posted over a year ago
posted by safa
you are so beautiful i love u very mutch <3<3
posted over a year ago
posted by faiza
comment ton marie puisse te voir dans des scenes pareils
posted over a year ago
posted by elham
i love you too much, you are so beautiful, kiss your son
posted over a year ago
posted by Dr Safa Kaftan
Your are the most beautiful woman
posted over a year ago
posted by mimi
je suis majda o 3ziza 3liya jawahir bzaf bzaf
posted over a year ago
posted by maryam
i like nurgel she is beautiful
posted over a year ago
posted by Afush
You are very beautiful
posted over a year ago
posted by Afush
jfjfjfjfjf
posted over a year ago
posted by lamia
i love nurgul
posted over a year ago
posted by mounia bizine
moi j'aime cette actrisse par ce que elle es atligente er belle
posted over a year ago
posted by meryem driouch
je t aime nurgul yesilcay de tout mon coeur sur tout dans le film kasr el hob
posted over a year ago
posted by kawtar
je taime nurgul
posted over a year ago
Image of Nurgül Yesilçay
Photo of Nurgül Yesilçay
Picture of Nurgül Yesilçay
Nurgül Yesilçay Photo
Nurgül Yesilçay Image

First Name
Nurgul

Last Name
Yesilcay

Maiden Name
Gültekin

Full Name
Nurgül Gültekin

Other Names
Nurgül Yeşilçay

Age

Date of Birth
26 March 1976

Birthplace
Afyonkarahisar,Turkey

Build
Slim

Height
5' 5" (165 cm)

Eye Color
Green

Hair Color
Brown - Light

Star Sign
Aries

Religion
Muslim

Ethnicity
White

Nationality
Turkish

University
Anadolu University

Occupation
Actress

Claim to Fame
her roles as Gülsüm in the ATV romantic family comedy-drama series Ikinci Bahar, Bahar Karadağ in the ATV romantic drama series Asmalı, Kostak Emine in the 2005 romantic drama film Eğreti Gelin, and Konak Aydanur in the 2008 romantic drama film Vicdan


Recent images of Nurgül Yesilçay. Photos. Hot. Popular. Latest Nurgül Yesilçay photos 2024 gallery. Nurgül Yesilçay photo shoot. Nurgül Yesilçay red carpet pictures. Magazine photos. Movie posters. Stills. Magazine covers.
« Nura Afia PicturesNuri Bilge Ceylan Pictures »

N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N28 | N29 | N30 | N31 | N32 | N33 | N34 | N35 | N36 | N37 | N38 | N39 | N40 | N41 | N42 | N43 | N44

Desktop | Mobile
This website is part of the FamousFix entertainment community. By continuing past this page, and by your continued use of this site, you agree to be bound by and abide by the Terms of Use. Loaded in 1.58 secs.
Terms of Use  |  Copyright  |  Privacy
Copyright 2006-2024, FamousFix