Despina Vandi Pictures

« Previous   1   2   3   4   5   Next »
« Previous   1   2   3   4   5   Next »


Post a Comment

Your name
  Comment
Your email

This will not appear on the site

DISCLAIMER: You are solely responsible for the comments and other content that you post. FanPix.Net accepts no responsibility whatsoever in connection with or arising from such content.
posted by irene
Åéìáé ç Åéñçíç êáé åéìáé 14 åôùí. Ìïõ áñåóåé êáé áãáðù ðïëõ ôçí ê. äåóðïéíá âáíäç! Åéíáé ôï åéäùëï ìïõ. Ìáêáñé íá ìðïñïõóá íá ãéíù óáí êáé áõôçí. Å÷åé ðëõ ùñáéá öùíç ðïõ óðáíéá âñéóêåéò ðéá óå ôñáãïõäéóôç!!! Ïóï ãéá ôï óùìá å÷åé ôï ðéï ãõìíáóìåíï êáé ïìïñöï óùìá óôïí ðëáíçôç. (Ôõöëá íá'÷åé ç madonna ) xaxaxa!!!!!!!
posted over a year ago
posted by EMO GIRL
ISE POLI OMORFI DESPINA MU SAGAPO POLI ESI KUKLA
posted over a year ago
Image of Despina Vandi
Photo of Despina Vandi
Picture of Despina Vandi
Despina Vandi Photo
Despina Vandi Image

First Name
Despoina

Last Name
Vandi

Full Name
Despoina Malea

Other Names
Despina Vandi
Despoina Malea

Age
53

Date of Birth
22 July 1969

Birthplace
Kavala, Greece

Build
Athletic

Height
5' 6" (168 cm)

Eye Color
Hazel

Hair Color
Brown - Light

Star Sign
Cancer

Religion
Greek Orthodox

Ethnicity
White

Nationality
Greek

University
Filosofiki Thessalinikis-Aristoteleio Panepistimio
University of Thessaloniki

Occupation
Singer

Claim to Fame
Collaboration with Phoebus

Music Genre
World

Related Galleries


Recent images of Despina Vandi. Photos. Hot. Popular. Latest Despina Vandi photos 2023 gallery. Despina Vandi photo shoot. Despina Vandi red carpet pictures. Magazine photos. Movie posters. Stills. Magazine covers.
« Despoina Olybiou PicturesDespoina Vlepaki Pictures »

D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D85 | D86

Desktop | Mobile
This website is part of the FamousFix entertainment community. By continuing past this page, and by your continued use of this site, you agree to be bound by and abide by the Terms of Use. Loaded in 0.23 secs.
Terms of Use  |  Copyright  |  Privacy
Copyright 2006-2023, FamousFix